Öjar utveckling

Under 90-talets senare hälft diskuterades det alltmer på Utö hur framtidens ö kommer att se ut. Utö lotsstation där åtskilliga Utöbor arbetat hade år 1991 upphört som självständig enhet och under början av 2000-talet minskade också försvarsmakten sin verksamhet på Utö.

Hembygdsföreningen fattade år 2002 ett beslut att ställa sig bakom två EU-finansierade projekt ”Utö – ett levande utskärssamhälle året om” och ”Utö – möten mellan det lokala och globala”. Vardera strävade till att bygga upp Utö by så att byn skulle lida så lite som möjligt av att försvarsmakten hade inlett sin nedtrappning av verksamheten på Utö fort.

I slutet av år 2005 lade försvarsmakten i praktiken ned sin verksamhet på Utö helt. En del av de markområden och hus som tidigare varit i försvarsmaktens ägo hade överförts till Senatsfastigheter och dessa kunde eventuellt säljas till en lokal aktör. Hembygdsföreningen tog initiativ i frågan tillsammans med Korpo kommun och detta arbete resulterade i att hembygdsföreningen år 2006 tillsammans med kommunen grundade fastighetsaktiebolaget Fastighets AB Öjar och köpte upp ett 14500 kvadratmeter stort område med 11 byggnader. Att föreningen tog detta initiativ år 2006 kan ses som en del av föreningens målsättning. Därutöver kom möjligheten att sälja en del av den inköpta fastigheten till föreningens egna medlemmar – vilket är logiskt eftersom områdena ursprungligen hade tvångsinlösts av Utöbornas anfäder – och detta hade varit helt omöjligt om allt hade sålts till en extern part.

Av de år 2006 inköpta husen har sedermera 3 sålts till föreningens medlemmar, för fritids- och yrkesbruk. De övriga bostäderna har hyrts ut till personer som velat bosätta sig på ön för längre eller kortare tid. År 2008 köpte Öjar Utveckling AB, som till 100% ägs av Utö hembygdsförening, ut Korpo kommun ur Fastighets AB Öjar.

Rätt snart efter att Senatsfastigheter hade genomfört denna första försäljning av hus och markområden på Utö framkom det att Senatsfastigheter även hade för avsikt att avyttra områden och byggnader på Enskär, den norra udden på Utö. På Enskär var försvarmaktens kasernbyggnad och tjänstebostäder belägna. Föreningen engagerade sig även i denna process och påtalade behovet av att Enskärs anläggningar skulle komma till användning på ett sätt som gagnade öns infrastruktur och liv året om. Olika förslag kastades fram och dryftades. Processen utmynnade i att år 2008 öppnades ett hotell vid namn Utö Havshotel i kasernbyggnaden på Enskär med faciliteter som restaurang och bastu. Senare har hotellets verksamhet kompletterats med en gästhamn.

År 2010 tog Öjar Utveckling initiativ till att renovera huset Vapenlagret, som ursprungligen har använts som matsal för ryska armén under första världskriget. Avsikten var att renovera huset till allaktivitets- och festutrymme för föreningens medlemmar och på Utö bosatta personer. Bidrag beviljades och renoveringen av huset är nu färdig och det är taget i bruk som allaktivitetsutrymme.